Mẫu người lý tưởng

Kiểu lý tưởng , một cấu trúc tinh thần phổ biến trong khoa học xã hội bắt nguồn từ thực tế có thể quan sát được mặc dù không phù hợp với nó một cách chi tiết vì sự đơn giản hóa và phóng đại có chủ ý. Nó không phải là lý tưởng theo nghĩa là xuất sắc, cũng không phải là trung bình; thay vào đó, nó là một lý tưởng được xây dựng được sử dụng để ước tính thực tế bằng cách chọn và nhấn mạnh các yếu tố nhất định.

Khái niệm về mẫu người lý tưởng được phát triển bởi nhà xã hội học người Đức Max Weber, người đã sử dụng nó như một công cụ phân tích cho các nghiên cứu lịch sử của mình. Một số nhà văn chỉ giới hạn việc sử dụng các kiểu lý tưởng cho các hiện tượng chung thường tái diễn ở những thời điểm và địa điểm khác nhau (ví dụ: bộ máy quan liêu), mặc dù Weber cũng sử dụng chúng cho những lần xuất hiện duy nhất trong lịch sử (ví dụ, đạo đức Tin lành nổi tiếng của ông).

Các vấn đề trong việc sử dụng loại hình lý tưởng bao gồm xu hướng tập trung sự chú ý vào các hiện tượng cực đoan hoặc cực đoan trong khi bỏ qua các mối liên hệ giữa chúng và khó khăn trong việc chỉ ra cách các loại và các yếu tố của chúng phù hợp với quan niệm về một hệ thống xã hội tổng thể.