Chia sẻ lợi nhuận

Chia sẻ lợi nhuận , hệ thống mà nhân viên được trả một phần lợi nhuận ròng của công ty sử dụng họ, theo một công thức được xác định trước bằng văn bản. Các khoản thanh toán như vậy, có thể thay đổi theo tiền lương hoặc tiền công, khác với và bổ sung cho thu nhập thông thường.

Các kế hoạch chia sẻ lợi nhuận có thể bắt nguồn từ Pháp, nơi chúng được sử dụng vào nửa đầu thế kỷ 19 để tăng năng suất và giảm bớt hiềm khích giữa công nhân và chủ sở hữu. Sau đó, chúng đã được chấp nhận ở nhiều quốc gia khác và hiện đang tồn tại, dưới nhiều hình thức khác nhau, trên khắp Tây Âu, Hoa Kỳ và một số khu vực của Mỹ Latinh.

Cổ phiếu lợi nhuận có thể được phân phối trên cơ sở hiện tại hoặc trả chậm hoặc bằng một số kết hợp của cả hai. Theo cách phân phối hiện tại, lợi nhuận được trả cho nhân viên một lần bằng tiền mặt hoặc dưới dạng cổ phiếu của công ty. Trong kế hoạch trả chậm, cổ phiếu lợi nhuận có thể được trả vào một quỹ được quản lý để nhân viên có thể rút ra sau này. Một số công ty cung cấp phân chia lợi nhuận dưới hình thức cổ phần sở hữu đôi khi mời nhân viên tham gia quản lý công ty.

Người sử dụng lao động thường thích kế hoạch chia sẻ lợi nhuận hơn là tăng lương hoặc điều chỉnh chi phí sinh hoạt bởi vì việc phân chia lợi nhuận chỉ được thực hiện khi kiếm được lợi nhuận - có nghĩa là công ty có nhiều khả năng chi trả hơn cho việc phân phối. Các kế hoạch chia sẻ lợi nhuận cũng mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động bằng cách tạo động lực trực tiếp cho người lao động để tăng năng suất của họ. Ngoài ra, lãng phí được giảm bớt vì một phần thu nhập của mỗi người lao động được liên kết với lợi nhuận của người sử dụng lao động.