Phân biệt phân tích tổng hợp

Sự phân biệt phân tích-tổng hợp , Trong cả lôgic học và nhận thức luận, sự phân biệt (bắt nguồn từ Immanuel Kant) giữa các câu có vị ngữ được đưa vào chủ ngữ (câu phân tích) và câu mà vị ngữ không có trong chủ ngữ (câu tổng hợp). Một số triết gia thích định nghĩa là phân tích tất cả các tuyên bố mà sự phủ nhận của nó sẽ tự mâu thuẫn và định nghĩa thuật ngữ tổng hợp có nghĩa là “không phân tích”. Sự khác biệt này, được Kant đưa ra trong cuốn Phê bình lý tính thuần túy , đã làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi vào giữa thế kỷ 20, đặc biệt là về những phản đối mà WVO Quine đưa ra.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Brian Duignan, Biên tập viên cấp cao.