Vohu Manah

Vohu Manah , (Avestan: “Good Mind”), trong Zoroastrianism, một trong sáu amesha spen ta s (“những người bất tử nhân từ”) được tạo ra bởi Ahura Mazdā, Chúa tể Thông thái, để hỗ trợ anh ta trong việc tăng cường cái thiện và tiêu diệt cái ác. Theo học thuyết của Zoroastrian, bởi vì nhà tiên tri Zoroaster, trong một viễn tượng, đã dẫn đến sự hiện diện của Ahura Mazdā bởi Vohu Manah, bất kỳ cá nhân nào muốn biết Chúa khôn ngoan đều phải tiếp cận anh ta thông qua người bất tử này.

Vì Vohu Manah là người gần gũi nhất trong số các amesha dành cho Ahura Mazdā, nên tháng thứ hai của lịch Zoroastrian được dành riêng cho anh ta. Con vật linh thiêng của ông là con bò, biểu tượng của sự tốt lành nuôi dưỡng.