Archetype

Archetype , (từ tiếng Hy Lạp archetypos , "khuôn mẫu gốc"), trong phê bình văn học, một hình ảnh, nhân vật hoặc mẫu hoàn cảnh ban đầu lặp đi lặp lại xuyên suốt văn học và tư tưởng, đủ để được coi là một khái niệm hoặc tình huống phổ quát.

Thuật ngữ này được các nhà phê bình văn học chấp nhận và phổ biến từ các bài viết của nhà tâm lý học Carl Jung, người đã hình thành lý thuyết về “vô thức tập thể”. Đối với Jung, đa dạng kinh nghiệm của con người bằng cách nào đó đã được mã hóa di truyền và chuyển giao cho các thế hệ kế tiếp. Những hình ảnh và tình huống ban đầu này gợi lên những cảm giác giống nhau đến kinh ngạc ở cả người đọc và tác giả. Nhà lý luận và phê bình văn học Canada Northrop Frye đã có ảnh hưởng trong việc mở rộng việc sử dụng thuật ngữ nguyên mẫu cho các bối cảnh văn học cụ thể. Phê bình cổ mẫu đã được kết nối với một nhóm các nhà tư tưởng khác liên minh chặt chẽ hơn với nguồn gốc Jungian của nó, bao gồm Maud Bodkin và James Hillman.

Bài viết này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Adam Augustyn, Biên tập viên Quản lý, Nội dung Tham khảo.