Nhà điều hành

Toán tử , trong toán học, bất kỳ ký hiệu nào chỉ ra một phép toán được thực hiện. Các ví dụ là Căn bậc hai của √ x (cho biết căn bậc hai cần được lấy) và d / d x (cho biết sự phân biệt đối với x được thực hiện). Toán tử có thể được coi là một hàm, phép biến đổi hoặc ánh xạ, theo nghĩa nó liên kết hoặc “ánh xạ” các phần tử từ một tập hợp này sang các phần tử từ tập hợp khác. Xem thêm tính tự động.

Whitehead, Alfred North Đọc thêm về chủ đề này lôgic hình thức: Khả năng kết hợp giữa các toán tử Các quy tắc vừa được nêu sẽ cho phép luật De Morgan đầu tiên được liệt kê trong Bảng 3 để biến đổi bất kỳ wff nào có chứa bất kỳ số ...