Chọn

Chọn , Hành động của người lao động đứng trước hoặc gần nơi làm việc để kêu gọi sự chú ý đến những bất bình của họ, ngăn cản sự bảo trợ và, trong khi đình công, để ngăn cản những người đình công. Bốc thăm cũng được sử dụng trong các cuộc biểu tình không liên quan đến công việc. Đạo luật Norris-LaGuardia của Hoa Kỳ (1932) giúp người lao động dễ dàng hơn bằng cách hạn chế việc sử dụng lệnh của tòa án đối với các cuộc đình công, nhưng Đạo luật Taft-Hartley (1947) đã cấm hoạt động buôn bán hàng loạt.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Jeannette L. Nolen, Trợ lý biên tập.