Thị trưởng và hệ thống hội đồng

Thị trưởng và hệ thống hội đồng , chính quyền thành phố, trong đó một hội đồng được bầu cử tại địa phương do một thị trưởng đứng đầu, được bầu phổ biến hoặc được bầu bởi hội đồng từ các thành viên của nó. Trong cách sử dụng nghiêm ngặt, thuật ngữ này chỉ được áp dụng cho hai loại cơ cấu chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ. Trong hình thức thị trưởng và hội đồng yếu, thị trưởng chỉ là chủ tịch hội đồng và phần lớn chỉ có chức năng nghi lễ và nghị viện. Trong hình thức thị trưởng và hội đồng mạnh, thị trưởng đóng vai trò là giám đốc điều hành thực sự của thành phố hoặc thị trấn, với đặc quyền phủ quyết các hành động của hội đồng.