Glottal stop

Glottal stop , trong ngữ âm, là sự kiểm tra tức thời về luồng khí gây ra bằng cách đóng thanh môn (không gian giữa các dây thanh âm) và do đó ngăn chặn sự rung động của dây thanh. Khi phát hành, có một tiếng động nhẹ hoặc tiếng nổ giống như tiếng ho. Dấu huyền không phải là một âm vị riêng biệt (hoặc âm thanh đặc biệt) trong tiếng Anh, mặc dù nó là một trong những từ viết tắt của tâm vị trong một số phương ngữ (như trong tiếng Cockney hoặc Brooklynese “bo'l” cho “chai”). Tuy nhiên, nó hoạt động như một âm vị trong nhiều ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng Ả Rập và nhiều ngôn ngữ da đỏ của Mỹ. Quá trình đóng một phần hoặc hoàn toàn tạm thời của thanh môn được gọi là quá trình thanh môn hóa. Việc đóng có thể xảy ra một chút trước khớp nối chính, đồng thời với khớp nối hoặc hơi sau khớp nối. Một số ngôn ngữ da đỏ gốc Phi và Mỹ có các dấu chấm và dấu lặng, và nhiều ngôn ngữ cũng có các nguyên âm được tôn vinh.