Doanh thu

Doanh thu , trong kinh tế học, là thu nhập mà một công ty nhận được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng của mình.

Về mặt kỹ thuật, doanh thu được tính bằng cách nhân giá ( p ) của hàng hóa với số lượng sản xuất và bán ( q ). Ở dạng đại số, doanh thu (R) được định nghĩa là R = p × q .

Tổng doanh thu từ tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà một công ty sản xuất được gọi là tổng doanh thu (TR). Đối với một công ty sản xuất n hàng hóa, điều này có thể được tính là TR = ( p 1 x q 1 ) + ( p 2 x q 2 ) +… + ( p n x q n ) trong đó p iq i tương ứng là giá và số lượng tốt i , với i = 1,…, n .

Một khía cạnh quan trọng của doanh thu trong phân tích kinh tế là khái niệm về doanh thu cận biên. Doanh thu cận biên thu được từ một sản phẩm là doanh thu bổ sung mà công ty kiếm được bằng cách bán thêm một đơn vị sản phẩm đó. Theo lý thuyết, một công ty muốn tối đa hóa lợi nhuận của mình sẽ tiếp tục mở rộng sản lượng của mình miễn là doanh thu từ đơn vị sản phẩm bổ sung cuối cùng được sản xuất (doanh thu cận biên) vượt quá chi phí sản xuất đơn vị cuối cùng đó (chi phí cận biên). Khi sản lượng của một công ty sao cho doanh thu cận biên và chi phí cận biên của đơn vị sản xuất cuối cùng bằng nhau, thì công ty đó được cho là đang tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Peter Bondarenko