Bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm tai nạn , dự phòng chống tổn thất cho người và tài sản, bảo hiểm các rủi ro pháp lý cũng như tai nạn và ốm đau. Các loại bảo hiểm thương vong chính bao gồm trách nhiệm pháp lý, trộm cắp, hàng không, bồi thường cho người lao động, tín dụng và quyền sở hữu.

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm có thể bao gồm trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng ô tô, hoạt động kinh doanh, sơ suất nghề nghiệp (bảo hiểm sơ suất) hoặc quyền sở hữu tài sản. Người bảo hiểm đồng ý trả thay cho người được bảo hiểm tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có nghĩa vụ trả. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng đồng ý tiến hành một cuộc bào chữa trước tòa đối với người được bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm trộm cắp bao gồm những tổn thất do trộm, cướp và các hành vi trộm cắp khác. Bảo hiểm hàng không thường bao gồm các thiệt hại vật chất đối với máy bay và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ quyền sở hữu và hoạt động của nó. Bảo hiểm bồi thường cho người lao động, được tài trợ bởi sự đóng góp của người sử dụng lao động, bồi thường cho người lao động những tổn thất do chấn thương trong công việc gây ra; bồi thường có thể bao gồm trợ cấp y tế, trợ cấp mất khả năng lao động tạm thời, trợ cấp thương tật vĩnh viễn, và ở một số quốc gia ngày càng tăng, trợ cấp đào tạo lại.

Nhiều hình thức bảo hiểm tín dụng bao gồm bảo hiểm rủi ro nợ xấu do mất khả năng thanh toán, tử vong, tàn tật; rủi ro mất tiền tiết kiệm do thất bại ngân hàng; và rủi ro mất tín dụng xuất khẩu do các nguyên nhân thương mại hoặc chính trị. Bảo hiểm quyền sở hữu đảm bảo cho người mua bất động sản khỏi tổn thất do những khiếm khuyết chưa được phát hiện trong quyền sở hữu đối với tài sản đã mua.

Bài viết này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Heather Campbell, Biên tập viên cao cấp.