Miễn phí

Freehold , theo luật của Anh, quyền sở hữu một lợi ích đáng kể đối với đất đai được giữ trong một khoảng thời gian không xác định. Thuật ngữ này ban đầu chỉ định người sở hữu bất động sản được nắm giữ quyền hưởng dụng miễn phí, người sở hữu, theo Magna Carta, các quyền của một người tự do. Di sản sở hữu tự do được phân biệt với các bất động sản không sở hữu như bản sao, thuê nhà theo ý muốn, và thuê nhà trong một thời hạn cố định, mối quan hệ chủ nhà và người thuê thông thường. Dịch vụ hiệp sĩ và quân hàm, vốn yêu cầu các dịch vụ quân sự và nghi lễ tương ứng, và lồng ngực miễn phí, liên quan đến một số dịch vụ chăn nuôi hoặc lao động chân tay, là những loại quyền sở hữu miễn phí. Xem thêm copyhold; cái lồng.