Avinu Malkenu

Avinu Malkenu , (tiếng Do Thái: “Cha của chúng ta, Vua của chúng ta”), lời mở đầu của mỗi câu trong kinh cầu khẩn của người Do Thái được đọc trong các nhà hội với lòng sùng kính đặc biệt trong Mười ngày Sám hối (trừ ngày sa-bát), đánh dấu đầu năm tôn giáo mới. Người Do Thái cải cách chỉ đọc lời cầu nguyện vào ngày Rosh Hashana và Yom Kippur, ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của lễ 10 ngày.

Giáo sĩ Do Thái vĩ đại Akiba ( c. Ad 40–135) được cho là đã soạn những câu cơ bản vào một ngày ăn chay của người Do Thái để giải tỏa một trận hạn hán thảm khốc. Vì vậy, lời cầu nguyện cũng là một phần của phụng vụ vào những ngày kiêng ăn của người Do Thái (trừ ngày thứ chín của Av). Cầu nguyện với tư cách là một khối, hội thánh thừa nhận Đức Chúa Trời là “Cha của chúng ta, Vua của chúng ta”, cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi đã phạm và cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một số phước lành.