Logic của sự phù hợp

Logic của sự phù hợp, một quan điểm về hành động liên quan đến sự phù hợp của các tình huống, vai trò và quy tắc. Logic của sự phù hợp xác định cơ sở cho việc ra quyết định thiên về những gì các chuẩn mực xã hội cho là đúng hơn là những gì các phép tính chi phí - lợi ích được coi là tốt nhất. Hành vi trong một tình huống cụ thể được cho là tuân theo các quy tắc chi phối quá trình hành động thích hợp cho một vai trò hoặc danh tính nhất định. Các quy tắc xác định sự phù hợp được thể chế hóa trong thực tiễn xã hội và duy trì theo thời gian thông qua việc học hỏi. Logic của sự phù hợp có thể cung cấp cho một tổ chức trật tự thể chế, sự ổn định và khả năng dự đoán. Đồng thời, nó có thể đi ngược lại các nguyên tắc dân chủ bằng cách ngụ ý thay thế sự hiểu biết ngầm cho việc thảo luận tập thể. Thuật ngữ này được đưa ra bởi các nhà lý thuyết tổ chức James G. March và Johan P. Olsen,nhưng khái niệm từ lâu đã trở thành một chủ đề quan trọng trong lý thuyết xã hội.

Logic của sự phù hợp thường được phân biệt với logic của các hệ quả. Loại thứ hai gợi lên các tác nhân duy lý tư lợi với các sở thích và danh tính cố định mà hành vi của họ được xác định bằng cách tính toán lợi nhuận kỳ vọng từ các lựa chọn thay thế. Mặc dù hai lôgic học thường được trình bày theo các thuật ngữ loại trừ lẫn nhau, chúng cũng có thể được hiểu là các cực đối lập của một liên tục duy nhất. Khi đối mặt với sự không chắc chắn và phức tạp, việc phân tích một tình huống cụ thể trên cơ sở kinh nghiệm, kiến ​​thức chuyên môn hoặc trực giác và sử dụng các tiêu chí về sự giống nhau, khác biệt, loại suy và ẩn dụ, có thể mang lại nhiều phương án thay thế thích hợp. Tuy nhiên, sự lựa chọn trong số này có thể liên quan đến việc đánh giá khả năng xảy ra các hậu quả khác nhau, chi phí và lợi ích của các kết quả mong đợi. Tuy nhiên, ngay cả trong những tình huống như vậy,Các chuẩn mực, niềm tin, thói quen, thủ tục, vai trò, hình thức tổ chức hoặc công nghệ phổ biến được giả định là để buộc các lối tắt nhận thức. Lý do là khả năng chú ý, giải thích, xác nhận bằng chứng và quản lý trí nhớ được coi là không hoàn hảo.

Hai quan điểm hành động có ý nghĩa chính trị khác nhau. Logic của sự phù hợp giả định rằng các thành viên của một chính thể tuân theo các quy tắc bởi vì họ được coi là tự nhiên, hợp lệ và hợp pháp. Các quy tắc có thể được thay thế hoặc sửa đổi theo thời gian thông qua các quá trình lựa chọn và điều chỉnh. Triển vọng này nhấn mạnh khái niệm cộng đồng chính trị và định nghĩa của nó về các mối quan hệ xã hội được chấp nhận, cũng như các vai trò được thừa nhận như công dân, quan chức, chính trị gia được bầu hoặc quan chức tòa án. Ngược lại, logic chủ nghĩa hệ quả nhấn mạnh đến lợi ích cá nhân và coi trật tự chính trị như một tập hợp các sở thích của tác nhân hợp lý thông qua các quá trình thương lượng, đàm phán và hình thành liên minh.

Mặc dù tính logic của sự phù hợp là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động hiệu quả của các tổ chức lớn và các trật tự chính trị, nhưng nó lại đi kèm với sự kém hiệu quả, cứng nhắc và chủ nghĩa gia tăng. Trong các nền dân chủ hiện đại, các quy tắc cung cấp sự công bằng về mặt thủ tục và thực chất, đồng thời bảo vệ các cá nhân khỏi quyền lực của chính quyền và các tác nhân giàu tài nguyên. Tuy nhiên, trong một môi trường được thể chế hóa ngày càng phức tạp, phạm vi hành động dựa trên sự hiểu biết ngầm sẽ tăng lên, cũng như các cơ hội chính trị của các cá nhân có nguồn lực kinh tế hoặc trí tuệ.